Voert de meerderheid Molenbeek naar het faillisement?

Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, welk eerste bilan voor de nieuwe meerderheid (Open VLD-MR-CD&V-CDH-Groen-Ecolo) in Molenbeek, aangevoerd door de liberale burgemeester Françoise Schepmans (MR) ?

Luc Vancauwenberge

 

De nieuwe meerderheid heeft een « Politieke orientatienota 2012-2015 » uitgewerkt die te vinden is op de website van de gemeente. En men merkt meteen op dat deze meerderheid niet vertrekt van de prioriteiten van de mensen. De enkete die de lokale PVDA-afdeling gevoerd heeft bij 850 Molenbekenaren voor de verkiezingen toont aan dat deze prioriteiten zijn de huisvesting, het onderwijs en de werkgelegenheid. Veiligheid kwam op de 4de plaats, ver achter de drie voormelde punten. Maar in de Politieke orientatienota van de meerderheid komt veiligheid op de eerste plaats met vooral repressieve maatregelen, zoals de administratieve boetes.

 

De huisvesting

In Molenbeek is er een lijst van 10.000 gezinnen voor een sociale woning. De PVDA stelt voor 2500 sociale woningen te scheppen tijdens deze legislatuur (2012-2018). Dat zou al toelaten een zekere druk uit te oefenen op de te hoge huurprijzen, werkgelegenheid te scheppen en de wachtlijst in te korten.

De meerderheid voorziet voor de komende 6 jaar 800 bijkomende openbare woningen met sociale doeleinden, waarvan... 100 gemeentelijke woningen. Voor de rest gaat het over gewestelijke woningen (waarvan 454 al in uitvoering) en 100 private woningen in openbaar beheer. Aan dat rythme is de wachtlijst binnen 60 jaar nog niet uitgeput.

 

Het onderwijs

Molenbeek kent sinds enkele jaren een demografische boom die de nood aan nieuwe plaatsen in het kleuter- en lager onderwijs met zich meebrengt.Volgens een raming zouden tegen september 2016 4.600 nieuwe plaatsen nodig zijn. De gemeente investeert momenteel in 750 nieuwe plaatsen en bestudeert plannen voor nog eens 1.550 plaatsen. Het is een zware taak voor een arme gemeente als Molenbeek. Maar de huidige meerderheid (zoals de vorige) toont zich weinig vooruitziend en getuigt van weinig ambitie om aan die vraag te beantwoorden. De gemeente heeft de hulp nodig van andere machtsniveaus om aan dit probleem te kunnen beantwoorden. Maar we merken weinig activisme op dat vlak. Gaan er binnenkort kinderen zijn in Molenbeek zonder school? Of gaan we naar 2-shift scholen zoals in sommige arme landen?

In zijn Orientatienota drukt de meerderheid haar wil uit om « Het leren van de tweede landstaal van kindsbeen af te veralgemenen». Heel goed. Maar waar wachten ze op? Dirk De Block, PVDA-gemeenteraadslid, interpelleerde de gemeenteraad daarrond in de maand mei en nodigde uit voor een debat. Maar we wachten nog altijd. Op gemeentelijk vlak beloofde de schepene van het franstalig onderwijs (MR) de immersie te starten in twee scholen vanaf volgend jaar. Aan Nederlandstalige kant, met een Groen-schepene, gebeurde nog steeds niets. Nochtans startten twee Nederlandstalige niet-gemeentelijke scholen reeds dit jaar het project. Wat aantoont dat het mogelijk is.

Maar als het gaat om opvangkosten op te leggen in de scholen buiten de lesuren, dan toont deze meerderheid zich heel wat dynamischer en gehaaster.

 

Spreken over werkgelegenheid scheppen, en terzelfdertijd jobs schrappen

De gemeente wil ondermeer « de lokale werkgelegenheid bevorderen ». Maar in haar bilan één jaar na de verkiezingen is burgemeester Schepmans van oordeel dat er teveel gemeentelijk personeel is. De contracten van beperkte duur zullen niet verlengd worden. Werkgelegenheid bevorderen maar jobs schrappen in de gemeente. Handelszaken bevorderen maar de koopkracht van de bewoners inkrimpen met nieuwe taksen. Deze meerderheid ziet blijkbaar de tegenstrijdigheid hiervan niet in. Iets zeggen en het tegenovergestelde doen, dat is blijkbaar de lijfspreuk van deze meerderheid. Waarom maakt de gemeente zich niet sterk om op zijn minst de werkgelegenheid te handhaven door eventueel nieuwe diensten aan te bieden? Zou dat soms geen mooie uitdaging zijn in deze gemeente die gebukt gaat onder een enorme werkloosheid (onder de jongeren).

Trouw aan haar neoliberale ideologie (blijkbaar zonder problemen overgenomen door de Groenen) wil deze meerderheid « privé-ondernemingen en handelszaken aantrekken ». Maar daaronder verstaat ze blijkbaar « op de buik gaan liggen ». Want de houding van deze meerderheid tegenover de delokalisering van het call-center Téléperformance » is tekenend. Wanneer in september 2013 de werkers van het bedrijf aan de alarmbel trekken , verklaart het college zich machteloos. Nochtans kon de gemeente druk uitoefenen op de klanten van het bedrijf waaronder Brusselse openbare machten, die deze klanten mee wil delokaliseren. Dat vroegen trouwens de vakbondsafgevaardigden. CD&V en de Groenen gedragen zich als schoothondjes van de liberalen. En de werkers betalen het gelag met het verlies van nog maar eens 60 jobs!

 

Een arme en geplunderde gemeente

Molenbeek is één van de armste gemeenten in het land. De problemen werden nog verergerd met het Dexia avontuur waarin de gemeente meer dan 3 miljoen € verloor door het onverantwoordelijk gedrag van de vorige meerderheid (SPA-PS-MR-OVLD-CD&V-CDH)

maar ook door de bezuinigingspolitiek van de regering Di Rupo die nieuwe lasten legt op de gemeenten. En dat riskeert niet te beteren. Met bijvoorbeeld de vermindering van de werkloosheidsuitkeringen is de kans groot dat steeds meer mensen beroep gaan doen op de lokale OCMW, deels op kosten van de gemeente.

 

Conclusies

Deze meerderheid is niet bezorgd om de hoofdproblemen van zijn bewoners en ze heeft weinig ambities en verbeelding om de problemen aan te pakken en de situatie van de Molenbekenaren te verbeteren. Erger nog: deze meerderheid en de vorige hebben bijna alle reserves opgesoepeerd. Het deficiet (1,95 miljoen € in 2012) is vooral te wijten aan de crisis, de regeringsmaatregelen en de onderfienanciering. Maar deze meerderheid schijnt, hoewel ze het tegendeel beweert, de fataliteit van een faillissement te aanvaarden... na de verkiezingen van 2014? Een onder voogdijstelling zou een genadeloos bezuinigingsplan op de rug van de inwoners tot gevolg hebben.

Ondertussen tracht deze meerderheid de gaten te vullen met nieuwe taksen, boetes en andere lasten (opvang buiten schooluren).

De aanwezigheid van de Groenen maakt... geen verschil uit. Men zoekt vruchteloos de groene of progressistische stempel van Ecolo-Groen op de gevoerde politiek. De Groenen volgen trouw de liberaal-repressieve politiek van de MR-Open VLD. Ecolo/Groen probeert het asociaal karakter van dit beleid te ontkennen, en wijst op een stijging van een anti-speculatiebelasting met +430.000€. Maar de stijging op rekening van de Molenbeekenaar is + 1.300.000€, of 3 keer meer dan wat de speculanten betalen.

Groen en Ecolo steunen de keuze van deze meerderheid om nieuwe camera's te plaatsen aan buitensporige prijzen (1,8 miljoen €), terwijl de Groenen officieel tegen de camera's zijn.

Tijdens het debat op de gemeenteraad van 23 october 2013 merkte de PVDA-verkozene op dat de efficientie van camera's in het bestrijden van misdaad en clandestiene sluikstorten in vraag wordt gesteld door heel wat onderzoeken. Deze fenomenen zouden zich gewoon verplaatsen. Daarbovenop kunnen deze camera's een bedreiging vormen voor het privé-leven, onderstreepte Dirk De Block. Sommige socialistische verkozenen traden hem bij, maar op de banken van de Groenen bleef het oorverdovend stil!


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Dit is jouw beweging